Hastane Kalite Politikası

MİSYONUMUZ

Hasta, çalışan güvenliğini ve memnuniyetini esas alarak; mevzuatlara ve Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun, doğru, güvenilir ve güler yüzlü sağlık hizmetinin verilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. 

 

 

VİZYONUMUZ

Uluslararası kalite standartlarının çalışanlar tarafından benimsendiği, bölgede fark yaratan uygulamalarıyla öncü, bilgi teknoloji kullanımı ile sağlık hizmeti sunumunda referans gösterilen, evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar üreten ve nitelikli sağlık eğitiminin en üst düzeyde verilmesini sağlayarak bilimsel, akılcı ve uluslararası düzeyde bir üniversite hastanesi olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ:

·        Ulaşılabilirlik

·        Güler yüzlülük

·        Saygınlık

·        Hijyenik ortam

·        Hasta mahremiyeti

·        Etkili iletişim

·        Takım çalışması

·        Hasta ve çalışan güvenliği

·        Kalite ve sonuç odaklılık

 

HEDEFLERİMİZ:

·        Sağlık hizmetleri kapsamında Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm hastanede uygulanmasını sağlamak.

·        Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak.

·        Hasta ve Çalışan Güvenliğine uyumlu hastane altyapısı ve konforu ile nitelikli sağlık hizmet sunmak.

·        Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek.

·        Kalite Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek.

·        Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak.

·        3 (üç) ayda bir Bina Turları yaparak analiz sonuçlarına göre uygunsuzlara yönelik iyileştirme yapmak.

·        Yılda 2 (iki) defa Öz Değerlendirmeler yaparak analiz sonuçlarına göre uygunsuzlara yönelik iyileştirme yapmak.

·        Kurumsal Amaç, Hedef ve Eylem Planının yılda 2 (iki) defa değerlendirmesini yapmak.

·        Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi doğrultusunda ilgili sağlık olgularının bölüm kalite sorumlusu tarafından takibinin yapılması, veri kalitesinin iyileştirilmesi ve uygunsuzluk durumunda iyileştirme çalışmalarının yapılmasının sağlanmak.

·        Hastanemiz Eğitim Planı doğrultusunda zorunlu eğitimlerin, hizmet içi eğitimlerinin, İSG eğitimlerinin ve Hasta- Hasta Yakını Eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

·        Kalite Göstergeleri ve Klinik Kalite Göstergeleri ile ölçme, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını sağlamak.

·        Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek.

·        Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek.

·        Kalite göstergeleri ve Klinik Kalite Göstergeleri ile ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak personeli sürekli eğitmek.

·        Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

·        Sağlıklı Çalışma Yaşamı kapsamında hastanemizde çalışan güvenliğini sağlamak.

·        Sağlıkta Kalite Standartları Göstergelerin İzlenmesi kapsamında takip edilmesi gereken göstergelerin, birim kalite sorumluları tarafından takibi, sonucu ve analizinin yapılmasını sağlamak ve bu kapsamda tüm gösterge yönetimi verilerinin doğruluğunu ve sistematik girişini sağlamak.

·        Hastane yetkinlik ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak özellikli birimlerde çalışan personellerin yetkinliklerinin artırılmasının sağlanması ve bu kapsam da sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.

·        Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek.

·        Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nde hastalara ait sağlık kayıtlarının kurumsal düzeyde bilgi mahremiyetini sağlamak. 

·        Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyetini sağlamak.

·        Personelin katılımı sağlanarak ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamaları gerçekleştirmek.

·        Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemeler ile uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

·        Personel temin planı doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısını yeterliliğini değerlendirmek.

·        Hasta mahremiyetini her koşulda korumak.

·        Hastanemizde bilgi mahremiyetini sağlamak.

·        Yatan hastaların bakım ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini sağlamak.

·        Atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanmalıdır.

·        Hastaların hizmete erişimini kolaylaştırmak üzere hastanede yönlendirme hizmeti verilmesini sağlanmak.

·        Hasta Haklarının takibinde ve çözümünde başlatılan iyileştirme faaliyetlerini takip etmek.

·        Tıp alanındaki günlük gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve teknolojiyi kullanmak.

·        Sektöründe Bölgede öncü ve birinci kuruluş olmak.

·        Hastanemizde Kalite Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.

·        Özellikli birimler için uygun fiziki ortamın sağlanmaya çalışılması.

·        Kaliteli hizmeti toplumun geniş bir kesimine sunmak.