Kan Merkezi

SÜRELİ BÖLGE KAN MERKEZİ

 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Süreli Bölge Kan Merkezi 1975 yılında A tipi Kan Merkezi olarak kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 11.04.2007 Tarih ve 26510 sayı ile Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (Kanun No:5624) yayınlanmış ve bu kanuna uygun yönetmelik (4 Aralık 2008 Perşembe Resmî Gazete Sayı:27074) gereği Kan Merkezimiz yeniden yapılandırılmış ve denetlenmiştir. Bu denetim sonrasında Bölge Kan Merkezi Ruhsatı almaya hak kazanmıştır. 22.02.2010 tarihinden itibaren Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Süreli Bölge Kan Merkezi olarak 24 saat hizmet vermektedir.

Merkezimizde yıllık ortalama 60224 adet hasta başvurusu ve 38241 adet kan bağışçısı başvurusu kabul edilmektedir. Kan Merkezimiz güney bölgesinde en yüksek kapasiteyle hizmet veren bir bölge kan merkezidir.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Süreli Bölge Kan Merkezi uluslararası ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standartlarını göz önüne alarak, hizmet kalitesini sürekli ve kontrollü olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, gerekli olan tüm yöntemler ve sorumluluklar tanımlanmış, kaynaklar sağlanmış ve düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Birimimizde yapılan kalite yönetim sistemi uygulamaları 2012 yılı denetimi sonrasında uluslararası denetleme firması tarafından dünya çapında sıralamaya girerek  “The Client of The Year-Turkey” ödülüne layık görülmüştür.

 

Misyonumuz

Uluslararası standartlara ve hizmet kalitesine ulaşarak çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak hastalar için gerekli miktarda, kaliteli ve güvenli kan ve kan bileşenini temin etmek, hazırlamak, saklamak ve dağıtmak.

 

1.      BİRİMLER ve HİZMETLER

a.      Kalite Yönetim Birimi

Birimimizde uygulanan ve denetlenen Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve devamlılığını ISO 9001:2015 standartları kapsamında sağlamaktan sorumludur. Kalite Güvence Sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak, gelişmeleri takip etmek, uygulamak, sistemi idare etmek temel görevidir.

b.      Danışma

Hasta tetkik/kan istem belgelerinin kabulü, kaydı, isteme uygun ürünün yönlendirilmesi, bağışçı ve demografik bilgilerinin kaydedilmesi, ürünlerin ilgili birimleri transferi ve iletişimin sağlandığı birimdir.

 

 

 

 

c.       Kan Alma Birimi

i.      Bağışçı Değerlendirme

Kan Merkezimize kan bağışı için başvuran gönüllü bağışçıların Bağışçı Sorgulama Formu değerlendirilip kaydı yapıldıktan sonra örnek kan alınıp, fizik muayenelerinin yapıldığı kan bağışçısına ait bilgilerin bilgisayar ortamına ve Bağışçı Sorgulama Formunun ilgili bölümüne kaydedildiği yerdir.

ii.      Flebotomi Birimi

Laboratuvar tetkikleri ve fizik muayene sonuçları uygun gönüllü bağışçılardan kanın torbaya alındığı birimdir.


d.      Kan Bileşenleri Hazırlama Birimi

Torbalanan tam kanın bileşenlerine ayrılması (ek solüsyonlu eritrosit, taze plazma, taze donmuş plazma, random donör trombositi, cryoprecipitat, vb), kan bileşenleri için istenen ek işlemlerin (filtrasyon, yıkama, bölme, havuzlama vb) yapılmasına uygun olarak düzenlenmiştir.  Hazırlanan kan bileşenleri laboratuar görevlisi tarafından etiketlenir stoklanmak için uygun yerlere transferi sağlanır.


e.       İmmünohematoloji Laboratuarı

Bu birim Hasta/kan bağışçısı için immünohematolojik testleri çalışmak üzere düzenlenmiştir. Çalışılan immünohematolojik tetkikler değerlendirilir ve kaydedilir. Ayrıca hastaya transfüze edilecek eritrosit içeren ürünlerin transfüzyon öncesi uygunluk testleri (kan grubu, antikor tarama, cross-match) çalışılır uygunluk etiketi yazılır ve ilgili yere transferi sağlanır. Ayrıca immünohematoloji laboratuarında ;Rh Subgrup, Direk Coombs, Monospesifik Direk Coombs, Antikor Tanımlama, Antikor Titresi, Anti-A, anti-B titrajı ve Minör Eritrosit antijenleri (kell, kidd, duffy, lewis, lutheran, M, N, S, s, P ) çalışılmaktadır.

f.       Tarama Testi Laboratuarı

Ülkemizde yasal olarak transfüze edilecek ürünlere çalışılması zorunlu HBsAg, anti-HCV, anti-HIV1/2 ve sifiliz tarama testlerinin çalışıldığı laboratuardır.  Tarama testleri problemli çıkan örneklerin doğrulaması da bu laboratuarda yapılmaktadır.

g.      Kalite Kontrol Laboratuvarı

2010 yılının sonlarında kurulan laboratuarımızda tarama testlerinde problem saptanan bağışçı örneklerinin doğrulama testleri ve aynı örneklerin Real Time PCR yöntemiyle viral yüklerine bakılmaktadır. Ayrıca bu laboratuarda Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi’nde belirtilen standartlara uygunluğu kontrol edilmektedir. Bu kapsamda dış kalite kontrol çalışmaları belirli periyodlarda anlaşmalı dış kalite kontrol programlarına göre yapılmaktadır.


                                                           İletişim Bilgileri

                Kan Merkezi Medikal Direktörü                                  Prof. Dr. Birol GÜVENÇ                      Dahili Tlf:3027

             Kan Merkezi Kalite Direktörü                                          Doç. Dr. Şule MENZİLETOĞLU YILDIZ          Dahili Tlf:3027

            Kan Merkezi Laboratuar Teknik Sorumlusu              Biolog  Gülser KARABOĞA                                 Dahili Tlf:3027

           Kan Merkezi Süpervizörü                                                Tekniker  A.Kadir BAYAR                                   Dahili Tlf:3027